OThinker.H3.Instance.IHeapDataManager

说明:用于管理堆数据,堆数据跟实例数据有如下的不一样: 1. 堆数据没有定义在流程数据中,是显性地通过创建来创建的 2. 堆数据没有EditableVisible属性,只有值属性 3. 堆数据允许选择创建在Memory中,也允许创建在数据库中,如果创建在内存中,那么当系统重新启动的时候将不会进行记录 4. 实例数据是跟流程的应用逻辑联系比较紧密的数据,堆数据是在运行过程中进行辅助的数据 注意:堆数据的值必须是System.Serializable

访问入口:this.Engine.HeapDataManager

示例:

this.Engine.HeapDataManager.GetItemValue("流程实例ID""数据项名称");

 

方法名称:OThinker.H3.Site.SiteWebPartInstance

方法说明

部件实例

输入参数

名称

类型

说明

返回值

 

方法名称:OThinker.H3.Site.SiteWebPartInstanceValue

方法说明

构造函数

输入参数

名称

类型

说明

返回值

 

方法名称:OThinker.H3.WorkflowTemplate.WorkflowNode

方法说明

构造函数

输入参数

名称

类型

说明

返回值

 

方法名称:OThinker.H3.WorkflowTemplate.WorkflowNode(System.Xml.XmlElement)

方法说明

XML构造

输入参数

名称

类型

说明

XmlElement

System.Xml.XmlElement


返回值

 

方法名称:OThinker.H3.WorkflowTemplate.Activity

方法说明

构造函数

输入参数

名称

类型

说明

返回值

 

方法名称:OThinker.H3.WorkflowTemplate.Activity(System.Xml.XmlElement)

方法说明

XML构造

输入参数

名称

类型

说明

XmlElement

System.Xml.XmlElement


返回值

 

方法名称:OThinker.H3.WorkflowTemplate.ClientActivityBase

方法说明

构造函数

输入参数

名称

类型

说明

返回值

 

方法名称:OThinker.H3.WorkflowTemplate.ClientActivityBase(System.Xml.XmlElement)

方法说明

XML构造

输入参数

名称

类型

说明

XmlElement

System.Xml.XmlElement


返回值

 

方法名称:OThinker.H3.WorkflowTemplate.ClientActivity

方法说明

构造函数

输入参数

名称

类型

说明

返回值

 

方法名称:OThinker.H3.WorkflowTemplate.ClientActivity(System.Xml.XmlElement)

方法说明

XML构造

输入参数

名称

类型

说明

XmlElement

System.Xml.XmlElement


返回值